Játékszabályzat

Általános Nyereményjáték Szabályzat

 

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a RadioFactory Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em., adószám: 26207788-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-307847, képviselő: Turi Árpád ügyvezető, továbbiakban: RadioFactory Kft. vagy Játékszervező) által szervezett, a „Retro Rádió” elnevezésű rádió csatornák bármelyikén meghirdetett nyereményjátékra (továbbiakban: Nyereményjáték vagy „Játék”).

 

Játékosok és nyertesek

 

 1. RadioFactory Kft. által meghirdetett Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki
 • 16 éven felüli,
 • Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • a Játék műsorban meghirdetett feltételeit teljesíti,
 • pénznyeremény esetén aki magyarországi banknál nyitott, természetes személy jogosult által vezetett pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, kiskorú Játékos esetén a törvényes képviselő bankszámlája is elfogadott,
 • nincs kizárva a Játékból.

 

 1. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, abból ki vannak zárva:
 2. a) a Játékszervező alkalmazottai, illetve a társasággal tartós jogviszonyban álló vállalkozások, és üzleti partnerek munkavállalói, valamint az adott Játék szervezésében részt vevő vállalkozások (pl. ügynökség, nyeremény felajánlója, szponzor) alkalmazottai;
 3. b) az a) pontban megjelölt vállalkozásokkal tartós jogviszonyban álló természetes személyek és vezető tisztségviselők;
 4. c) valamint az a) és b) pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói és a velük egy háztartásban élők,
 5. d) akik nem felelnek meg a Játék műsorban meghirdetett feltételeinek.

 

 1. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa.

 

 1. A Játékszervező a Játékból kizárhatja azokat, akik
 • obszcén, sértő vagy egyéb okból jogsértő megnyilvánulást tanúsítanak a Játék során;
 • azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket növeljék, megtévesztően vagy jogsértően járnak el, vagy a játékban a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítanak;
 • az a Játékos, aki a Játékra való jelentkezéskor vagy a későbbiekben nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a Játékból kizárásra kerül;
 • akik a Játékszervező által meghirdetett korábbi nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak.

 

 1. A Játékos a Játékban való részvétellel a jelen Játékszabályzatot elfogadja.
 2. A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen.

 

 1. Az egyes Nyereményjátékok időtartama, és az azokban való részvétel módja a RadioFactory Kft. által meghatározott külön felhívásban kerül meghatározásra.

A Játékos a játékra való jelentkezéssel elfogadja, hogy a műsorvezető határozza meg a kérdésre adható felelet időkeretét.

 

 1. A Játék nyertese(i) („Nyertes”) az(ok) a Játékos(ok), aki(ke)t az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertes(ek)nek kell tekinteni; amennyiben a Nyertes sorsolás útján kerül kiválasztásra, úgy a játék felhívásban foglalt feltételek teljesítésén kívül az a Játékos válik Nyertessé, aki kisorsolásra kerül.

 

 1. Amennyiben a Nyertes sorsolással kerül kiválasztásra, úgy a Játékszervező a nyertes(ek) számával megegyező számú pótnyertest is kisorsol. A pótnyertesek a Nyertesek kiesése esteén, kisorsolásuk sorrendjében válhatnak jogosulttá a Játék nyereményére („Nyeremény”).

 

A Játék szabályai

 

 1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék felhívást bármikor visszavonja, a Játék feltételeit bármikor módosítsa, vagy ne hirdessen Nyertest. A Játékosok ebből eredően semminemű igénnyel vagy követeléssel nem élhetnek.

 

 1. A Játékszervező kizárja a felelősségét a Játék során használt telekommunikációs eszközök hibájából, és a telekommunikációs kapcsolat megszakadásából, kieséséből, szüneteléséből stb. eredően.

 

 1. Az adott Játék konkrét szabályai, a Játékban való részvétel feltételei a tárgybeli Játék meghirdetéskor, illetve az adott Játék egyedi szabályzatban kerülnek közlésre.

 

A Nyeremények átvétele

 

 1. A Játékszervező a Nyerteseket a Nyertes által megadott elérhetőségeken értesíti, illetve – az adott Játék feltételeitől függően – nyilvánosan a rádióműsorban is kihirdetheti.

 

 1. A Játékszervező a pénz Nyereményt a Nyertes által megadott bankszámlámra átutalja 180  nappal a Játék lezárást követően.

 

 1. A tárgy Nyereményeket a RadioFactory Kft. legkésőbb a Nyereményjáték lezárását követő 90 napon belül kézbesíti a Nyertes által megadott névre és címre, vagy a Nyertesnek azt személyesen kell átvennie átvételi elismervény aláírása ellenében az alábbiak szerint.

 

 1. Amennyiben

(i) a Nyertes részére az általa megadott címen nem sikerül kézbesíteni a tárgy Nyereményt, vagy a megadott bankszámlaszámra nem sikerül átutalni a pénz Nyereményt és a Nyertes az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a Játék lezárástól számított 30 napon belül nem jelenik meg a Játékszervező székhelyén a Nyeremény átvétele céljából, vagy nem tudja a személyazonosságát igazolni,

(ii) a Nyertes a Játékszervező felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem adja meg a Nyeremény kézbesítéséhez / átutalásához szükséges adatokat, vagy

(iii) a Nyertest 15 (tizenöt) napon belül a Játékszervező nem éri el a megadott elérhetőségeken a Nyeremény átadásához / átutalásához szükséges adatok megszerzése céljából, vagy

(iv) a Nyeremény átadása egyéb okból meghiúsul, (pld. a Nyeremény átvételekor nem tudja igazolni a Magyar Posta Zrt. vagy a futárszolgálat kézbesítője részére, hogy személyazonossága megegyezik a címzettel, illetve a csomag átvételére egyéb jogcímen jogosult, vagy a Nyertes a szükséges adatokat, így a Nyereménnyel kapcsolatos adózási eljáráshoz szükséges adatait nem bocsátja a Játékszervező rendelkezésére stb.), vagy

(v) a 18 év alatti, illetve egyéb okból cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen nyertes nem a törvényes képviselőjével jár el a Nyeremény átvétele során, vagy

(vi) a Nyertes a jelen szabályzat alapján a Játékban nem vehetett volna részt, vagy abból kizárásra került, illetve ki volt zárva, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatnak vagy az adott Játék szabályzatának vagy feltételeinek,

úgy a továbbiakban a Nyereménnyel a Játékszervező rendelkezik, az alábbiak szerint.

(1) Amennyiben pótnyertes kisorsolásra kerül, úgy a kiesett Nyertes helyébe az első pótnyertes lép, amennyiben pedig az első pótnyertes is bármely okból kiesik, úgy a másodikként kisorsolt pótnyertes válik a Nyereményre jogosulttá;

(2) Ha nincs pótnyertes, úgy a Játékszervező jogosult a Játékot újra meghirdetni, vagy – ha ez nem lehetséges – akkor a Nyereményt egy új játékban Nyereményként meghirdeti.

 

 1. A RadioFactory Kft. fenntartja a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A RadioFactory Kft. az ebből eredő felelősségét kizárja.

 

 1. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és a tárgy Nyeremények pénzre át nem válthatók. A pénznyeremény magyar Forintban kerül kifizetésre, kivéve, ha a konkrét játékfelhívásban kifejezetten ettől eltérően valamely valutanemben került meghatározásra a pénznyeremény összege. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a RadioFactory Kft. viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik. A Nyertest a nyereményadó megfizetése nem terheli.

 

 1. A RadioFactory Kft. a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a RadioFactory Kft. a Nyeremény átadásakor a Nyertes számára megjelöl.

 

 1. A Nyertes által megadott postázási cím vagy egyéb adat hiányosságáért/hibájáért (pl. pontatlan cím stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a Nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a Nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért a RadioFactory Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 1. A kézbesítést a RadioFactory Kft. egyszer kísérli meg, azaz egy alkalommal küldi  meg a Nyereményt (a postai szolgáltató, illetve a csomagküldő vagy futárszolgálat a saját szabályzatában, általános feltételeiben meghatározott alkalommal kísérli meg a kézbesítést, illetve teszi lehetővé a csomag átvételét). Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, a Játékszervező erről értesíti a Nyertest, aki az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át Nyereményét előre egyeztetett időpontban a RadioFactory Kft. székhelyén.

 

 1. A fenti időtartam elteltét követően a Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére.

 

 1. A tizennyolc éven aluli Nyertesek a Nyereményeik átvétele során törvényes képviselőjük hozzájárulásával járhatnak el.

 

 1. A RadioFactory Kft. nem vállal felelősséget a Nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a Nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a RadioFactory Kft-vel szemben nem érvényesíthetők.

 

 1. A RadioFactory Kft. fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, a RadioFactory Kft. által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel a jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

  Adatkezelési tájékoztató

a „Retro Rádió” nyereményjátékában résztvevők személyes adatainak kezeléséről

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy a Radio Factory Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em., adószám: 26207788-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-307847) által szervezett, a „Retro Rádió” elnevezésű rádió csatornán meghirdetett nyereményjátékra (továbbiakban: „Játék”) való jelentkezésekor, és azzal összefüggésben felvett személyes adatait a játékszervező, mint adatkezelő – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete („Rendelet”) 13. cikke alapján – a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

Az adatkezelő: Személyes adatainak kezelője a Radio Factory Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em., adószám: 26207788-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-307847; email: email: infokukacretroradio.hu) – „Adatkezelő

 

Adatvédelmi tisztviselő: Az Adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, azonban az adatvédelmi kérdésekben megbízott munkatársa közvetlenül megkereshető (Név: Turi Árpád cím: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em.; Tel: +06-20-22-22-122; e-mail: infokukacretroradio.hu

 

Az adatkezelés célja: a Játékos játékban történő részvételének és a játékhoz kapcsolódó műsorbeli szereplésének, valamint a Nyeremény megnyerésének lehetővé tétele és átadása, valamint a Játékszervező adózási és egyéb jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése. Figyelemmel arra, hogy a Játékszervező a játékot a csatorna műsorainak népszerűsítése céljából szervezi, így az adatkezelés célja a játék műsortartalomban való megjelenítése is.

 

A Játék során kezelt személyes adatok köre:

 

(i) Amennyiben a Játékban sms küldésével lehet részt venni – úgy valamennyi Játékos esetében:

 

 1. a) a Játékos sms üzenete,
 2. b) telefonszám, amelyről az sms-t küldte,
 3. c) az sms szövege.

 

(ii) Az adásba bekapcsolt Játékos(ok) esetében:

 

 1. d) a Játékos által a műsorban megadott név, valamint
 2. e) a műsorvezetővel folytatott beszélgetés tartalma,

 

(iii)  A Nyertesek / Pótnyertesek (a továbbiakban együttesen: “Nyertesek”) tekintetében az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat is bekéri a Nyertesek azonosítása, a velük való kapcsolattartás, valamint az SZJA, illetve nyereményadó bevallási kötelezettség teljesítéséhez, illetve a Nyeremény bizonylatolása jogszerűségének igazolása céljából:

 

 1. f) Nyertes teljes neve, illetve kiskorú, vagy korlátozottan cselekvőképes Nyertes esetén – a törvényes képviselő neve;
 2. g) a Nyertes, illetve a törvényes képviselő lakhelye,
 3. h) kézbesítési cím – ha a g) pontbelitől eltér,
 4. i) a Nyertes, vagy törvényes képviselőjének adóazonosító jele,
 5. j) email cím és telefonszám – ha eltér attól, amelyről az sms-t küldték.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei és a hozzájáruláson alapuló adatok köre:

Amennyiben a Nyertes nem bocsátja rendelkezésre a fenti f) – i) alpontokban megjelölt adatokat, úgy elveszíti a Nyereményre való jogosultságát.  A telefonszám és e-mail cím megadása viszont nem kötelező, ennek elmaradása nem érinti a Nyereményre való jogosultságot.

 

A Nyertes a telefonszámának és e-mail címének kezeléséhez adott hozzájárulást jogosult bármikor, indokolás nélkül visszavonni az Adatkezelő e-mail címére küldött elektronikus levélben, vagy az Adatkezelő postai címére megküldött írásbeli nyilatkozatban. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a Nyertes Nyereményhez való jogát, sem a Nyertes egyéb jogait; a hozzájárulás visszavonása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár a Nyertesre nézve, azonban a hozzájárulás visszavonása nem teszi a visszavonás előtti adatkezelést érvénytelenné.

 

Az adatszolgáltatás a játékban való részvétel és a Nyereményre való jogosultság feltétele.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

 • A Nyeremény átadásához, a Nyertes(ek) személyazonosságának megállapításához szükséges d) – i) alpontokban megjelölt adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, vagyis szerződés teljesítése, illetve szerződés előkészítése céljából kezeli;
 • a Játékosok a) – c) alpontokban megadott adatai, továbbá a Nyertes(ek) telefonszáma és email címe tekintetében az adatkezelés jogalapja az Érintettnek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása,
 • az adószám és a Nyeremény átadásához szükséges egyéb adatok tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bek. c.) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése az adózási és egyéb bevallási, nyilvántartási kötelezettségek teljesítése során, melyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában meghatározott bizonylatolási kötelezettség alapoz meg.

 

A személyes adatok (továbbításának) címzettjei: Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 

 • Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi a Magyar Posta Zrt.-t, illetve a Runner és a Transoflex futárszolgálatot a Nyeremények kézbesítése során.
 • Az Adatkezelő a műsorszám tartalmát – így a Nyertes megszólalását – a Hold Reklám Kft., a Retro Rádió médiaszolgáltatója (székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.; cégjegyzékszám: 01-09-299959; adószám: 24085410241) részére elérhetővé teszi, továbbítja.
 • Az Adatkezelő a Nyertes nevét a Retro Rádió médiaszolgáltatásban a nyilvánosság részére elérhetővé teheti, amennyiben a Játék leírása ezt tartalmazza.
 • A nyereményadó bevallásához és megfizetéséhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő a NAV, illetve egyéb jogszabályban meghatározott hatóságok részére továbbítja.

 

Fentieken felül az Adatkezelő az általa – a Játék céljából – kezelt személyes adatokat más címzettek, illetve más harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ide nem értve a jogszabály alapján történő kötelező adattovábbításokat, valamint az esetleges bírósági vagy hatósági eljárásokat.

 

Adattovábbítás az EU-n kívül: Az Adatkezelő az adatokat sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére nem továbbítja, azonban nem felel azért, hogy a Retro Rádió az interneten harmadik országból is elérhető.

 

 1. Kiegészítő tájékoztatás a Rendelet 13. cikk (2) bekezdése alapján

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 1. a) Az Érintett (Játékos/Nyertes) a Nyeremény kézbesítéséig tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ez esetben az Adatkezelő a Játék céljából történő adatkezelést megszünteti, mely az Érintett Játékban való részvételének megszűnését eredményezi (azaz a Játékból kizárásra kerül, és a Nyereményre való jogosultságát is elveszíti).
 2. b) Az Adatkezelő a Játék céljából kezelt személyes adatokat a Játék időtartama alatt tárolja és kezeli; az Adatkezelő a Játék lezárását, a Nyeremény Nyertes általi átvételét követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül a Játék céljából történő adatkezelést – az alábbi c), d) és e) pontban foglalt adatokat ide nem értve – megszünteti.
 3. c) Az Adatkezelő a Nyertes(ek) azon személyes adatait a Nyeremény átvételét követő 8 (nyolc) évig őrzi meg, amelyek a nyereményadó bevallásának és megfizetésének, illetve a bizonylati rend jogszerűségének ellenőrzéséhez szükségesek.
 4. d) Az Adatkezelő a Játék jogszerűségét, így a Nyeremény átvételét igazoló adatokat 5 (öt) évig megőrzi.
 5. e) A Nyertes műsorbeli megszólalását az Adatkezelő, illetve a Retro Rádió médiaszolgáltatója, a Hold Reklám Kft. a műsor tartalma, a műsorfolyam részeként kezeli és archívumában korlátlan ideig tárolja.

 

Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Ön, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja (Érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, – a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel – kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a Rendelet 20. cikkében meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog.

 

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:

 

Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszáma: +36/1-391-1400; +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

 

A személyes adatok forrása: Az Adatkezelő az adatkezelés során a Játékos/Nyertes által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, nem kezel nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származó adatokat az Érintettekre vonatkozón.

 

Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne az Érintettre avagy reá nézve joghatással járna.


RETRO RÁDIÓ – Hangcsapda

Hivatalos játékszabály

 

 1. RETRO RÁDIÓ adásában zajló játék:

Játék megnevezése: „Hangcsapda” (továbbiakban játék).

 

 1. Játék időtartama: Minden hétköznap reggel 8:50-kor a Bochkor című műsorban.

 

 1. Játék leírása: A hallgatóknak műsorvezetői felhívásra kell hívniuk a Retro Rádió központi nem emelt díjas telefonszámát (+36-20-22-22-122). A jelentkezők közül sorsolás útján kerül adásba egy hallgató. Egy szignált követően a műsorvezető bejátszik egy ismert ember által elmondott mondatot, melynek szótagjai össze lettek keverve. A játékosnak 1 perc áll rendelkezésére, hogy kitalálja a helyes megfejtést, vagyis, hogy kinek a szájából hangzott el a bejátszott részlet.

 

 1. Játék nyereménye:

 

 1. A nyeremények átadása: a nyereményeket a Retro Rádió postán küldi a nyerteseknek.

 

Általános rendelkezések:

 1. A játékban kizárólag azon 18 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos), és rendelkezik magyar bankszámlaszámmal.
 2. A Retro Rádió játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.
 3. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a RadioFactory Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.).
 4. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
 5. A játékban nem vehetnek részt a RadioFactory Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!
 1. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
 2. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 3. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.
 4. A játékban a nyereményt a RadioFactory Kft. biztosítja.
 5. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a RadioFactory Kft.-nél.
 6. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a RadioFactory Kft felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy RadioFactory Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 7. A RadioFactory Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A RadioFactory Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 8. A RadioFactory Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
 9. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a RadioFactory Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
 10. A RadioFactory Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 11. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a RadioFactory Kft.-nél.
 12. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a RadioFactory Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.
 13. RadioFactory Kft. kijelenti, hogy jogosult a jelen játékszabályzatban meghatározott játék szervezésére.
 14. A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a RadioFactory Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg01-09-208476), mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a RadioFactory Kft. „Retro Rádió Hangcsapda” adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a RadioFactory Kft. „Retro Rádió Hangcsapda” felhasználási feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

2020.08.31.

 


RETRO RÁDIÓ – Hungary Machine

Hivatalos játékszabály

 

 1. RETRO RÁDIÓ adásában zajló játék:

Játék megnevezése: „Hungary Machine” (továbbiakban játék).

 

 1. Játék időtartama: Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Bochkor című műsorban.

 

 1. Játék leírása: A hallgatóknak műsorvezetői felhívásra kell hívniuk a Retro Rádió központi nem emelt díjas telefonszámát (+36-20-22-22-122). A jelentkezők közül sorsolás útján kerül adásba egy hallgató. Egy szignált követően a műsorvezető bejátszik egy ismert dalból való szövegrészletet, mely a Google fordító által több nyelvre átfordítva, majd magyar nyelvre visszafordítva némiképp elveszti eredeti formáját. A játékosnak 1 perc áll rendelkezésére, hogy kitalálja a helyes megfejtést, vagyis, hogy melyik dalból származik a bejátszott szövegrészlet.

 

 1. Játék nyereménye:

 

 1. A nyeremények átadása: a nyereményeket a Retro Rádió postán küldi a nyerteseknek.

 

Általános rendelkezések:

 1. A játékban kizárólag azon 18 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos), és rendelkezik magyar bankszámlaszámmal.
 2. A Retro Rádió játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.
 3. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a RadioFactory Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.).
 4. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
 5. A játékban nem vehetnek részt a RadioFactory Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!
 6. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
 7. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 8. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.
 9. A játékban a nyereményt a RadioFactory Kft. biztosítja.
 10. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a RadioFactory Kft.-nél.
 11. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a RadioFactory Kft felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy RadioFactory Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 12. A RadioFactory Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A RadioFactory Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 13. A RadioFactory Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
 14. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a RadioFactory Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
 15. A RadioFactory Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 16. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a RadioFactory Kft.-nél.
 17. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a RadioFactory Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.
 18. RadioFactory Kft. kijelenti, hogy jogosult a jelen játékszabályzatban meghatározott játék szervezésére.
 19. A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a RadioFactory Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg01-09-208476), mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a RadioFactory Kft. „Retro Rádió Hungary Machine” adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a RadioFactory Kft. „Retro Rádió Hungary Machine” felhasználási feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

2020.08.31.

 


RETRO RÁDIÓ – Hangcsapda

Hivatalos játékszabály

 

 1. RETRO RÁDIÓ adásában zajló játék:

Játék megnevezése: „Sirowa nyereményjáték” (továbbiakban játék).

 

 1. Játék időtartama: 05.31-06.04. között reggel 8:50-kor a Bochkor című műsorban.

 

 1. Játék leírása: A hallgatóknak műsorvezetői felhívásra kell hívniuk a Retro Rádió központi nem emelt díjas telefonszámát (+36-20-22-22-122). A jelentkezők közül sorsolás útján kerül adásba egy hallgató. Egy szignált követően a műsorvezető bejátszik egy ismert ember által elmondott mondatot, melynek szótagjai össze lettek keverve. A játékosnak 1 perc áll rendelkezésére, hogy kitalálja a helyes megfejtést, vagyis, hogy kinek a szájából hangzott el a bejátszott részlet.

 

 1. Játék nyereménye: 000 Forint értékű Compliflora Immuno ajándékcsomag

 

 1. A nyeremények átadása: a nyereményeket postán küldik ki a nyerteseknek.

 

Általános rendelkezések:

 1. A játékban kizárólag azon 18 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos), és rendelkezik magyar bankszámlaszámmal.
 2. A Retro Rádió játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.
 3. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a RadioFactory Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.).
 4. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
 5. A játékban nem vehetnek részt a RadioFactory Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!
 1. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
 2. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 3. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.
 4. A játékban a nyereményt a RadioFactory Kft. biztosítja.
 5. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a RadioFactory Kft.-nél.
 6. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a RadioFactory Kft felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy RadioFactory Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 7. A RadioFactory Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A RadioFactory Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 8. A RadioFactory Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
 9. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a RadioFactory Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
 10. A RadioFactory Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 11. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a RadioFactory Kft.-nél.
 12. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a RadioFactory Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.
 13. RadioFactory Kft. kijelenti, hogy jogosult a jelen játékszabályzatban meghatározott játék szervezésére.
 14. A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a RadioFactory Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg01-09-208476), mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a RadioFactory Kft. „Sirowa nyereményjáték” adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a RadioFactory Kft. „Sirowa nyereményjáték” felhasználási feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

2021.05.31.


RETRO RÁDIÓ – Fisher klíma

Hivatalos játékszabály

 

 1. RETRO RÁDIÓ adásában zajló játék:

Játék megnevezése: „Fisher klíma-nyereményjáték” (továbbiakban játék).

 

 1. Játék időtartama: 06.14-06.18. között reggel 8:50-kor a Bochkor című műsorban.

 

 1. Játék leírása: egy szignált követően a hallgatók műsorvezetői felhívásra, SMS-ben tudnak jelentkezni a játékra a Retro Rádió központi, nem emelt díjas telefonszámán (+36-20-22-22-122). Az SMS-nek a „klíma” szót és a jelentkező nevét kell tartalmaznia. A jelentkezők közül sorsolás útján kerül adásba két hallgató. A játékosoknak két bejátszott dalrészlet közül el kell dönteniük, hogy „melyik előadónak van melege?”, vagyis, amelyik országból származnak a dalrészletek, azok közül hol lehet éppen magasabb a hőmérséklet, illetve hol lehet alacsonyabb. A gyorsabban válaszoló játékos pontot kap, minden helyes megfejtés egy pontot ér. A játék összesen 3 körből áll, a végén a legtöbb pontot szerző játékos nyeri

a fődíjat, a vígaszdíjas nyereménye pedig egy „Bochi-zacsi”, a műsorhoz köthető ajándéktárgyakkal megtöltve.

 

 1. Játék nyereménye: egy Fisher Summer klíma, a Fisher klíma jóvoltából.
 2. A nyeremények átadása: a nyereményeket a felajánló juttatja el a nyerteseknek.

 

Általános rendelkezések:

 1. A játékban kizárólag azon 18 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos), és rendelkezik magyar bankszámlaszámmal.
 2. A Retro Rádió játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.
 3. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a RadioFactory Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.).
 4. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
 5. A játékban nem vehetnek részt a RadioFactory Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!
 1. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
 2. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 3. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.
 4. A játékban a nyereményt a RadioFactory Kft. biztosítja.
 5. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a RadioFactory Kft.-nél.
 6. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a RadioFactory Kft felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy RadioFactory Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 7. A RadioFactory Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A RadioFactory Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 8. A RadioFactory Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
 9. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a RadioFactory Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
 10. A RadioFactory Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 11. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a RadioFactory Kft.-nél.
 12. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a RadioFactory Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.
 13. RadioFactory Kft. kijelenti, hogy jogosult a jelen játékszabályzatban meghatározott játék szervezésére.
 14. A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a RadioFactory Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg01-09-208476), mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a RadioFactory Kft. „Fisher klíma-nyereményjáték” adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a RadioFactory Kft. „Fisher klíma-nyereményjáték” felhasználási feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

2021.06.11.


RETRO RÁDIÓ –Nyárindító nyereményjáték

Hivatalos játékszabály

 

RETRO RÁDIÓ adásában zajló játék:

 1. Játék megnevezése: „Nyárindító játék” (továbbiakban játék).

 

 1. Játék időtartama:  június 21. – június 25. között minden hétköznap reggel 10:00 és 18:00 óra között hétköznapokon, összesen napi 8 alkalommal.

 

Játék leírása: A műsorvezető minden hétköznap 10 és 18 óra között megmutat egy dal részletet a hallgatóknak, amelyet keresni kell az adott órában. Ha meghallják a bemutatott dalt, akkor fel kell hívni a Retro Rádió központi nem emelt díjas telefonszámát (+36-20-22-22-122), ezt követően a 10. telefonáló kerül adásba. Amennyiben tudja a rádió pontos szlogenjét: „Minden idők legnagyobb retro slágerei”, akkor megkapja az adott óra nyereményét.

 

Óra nyereménye: Páros belépőjegy a Plázs Siófok szabadtéri koncertjére

 1. A nyeremények átadása:

A páros belépőjegyet e-mail-en keresztül kapják meg a nyertesek.

 1. Általános rendelkezések:
 2. A játékban kizárólag azon 16 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos), és rendelkezik magyar bankszámlaszámmal.
 3. A Retro Rádió játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.
 4. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a RadioFactory Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.).
 5. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
 6. A játékban nem vehetnek részt a RadioFactory Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!
 7. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
 8. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 9. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.
 10. A játékban a nyereményt a RadioFactory Kft. biztosítja.
 11. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a RadioFactory Kft.-nél.
 12. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a RadioFactory Kft felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy RadioFactory Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 13. A RadioFactory Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A RadioFactory Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 14. A RadioFactory Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
 15. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a RadioFactory Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
 16. A RadioFactory Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 17. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a RadioFactory Kft.-nél.
 18. A jelen szabályzatban  nem szabályozott kérdésekben a RadioFactory Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.
 19. RadioFactory Kft. kijelenti, hogy jogosult a jelen játékszabályzatban meghatározott játék szervezésére.

 

A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a RadioFactory Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg01-09-208476), mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a RadioFactory Kft. „Nyárindító nyereményjáték” adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a RadioFactory Kft. „Retro Rádió –Nyárindító nyereményjáték” felhasználási feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

2021.06.21.

Nyerges Izabella

Várkonyi Attila

Dénes Tamás

Leirer Timi

B. Tóth László

Dévényi Tibor

Abaházi Csaba

Vágó Piros

Vas Maya

Lovász László

Bochkor Gábor

Jurásek Balázs

Retro Rádió

Most szól:

 • Következő